Tematy FAQ

Czy dostawca instrumentów finansowych zarejestrowany w Vanuatu działający pod marką csani.com lub przedsiębiorstwo usług płatniczych MTKiosk, lub oba jednocześnie, winny posiadać w Polsce lub gdziekolwiek na terytorium Unii Europejskiej, Licencję maklerską?

Licencję Maklerską w rozumieniu obowiązującej w Polsce ustawy o obrocie instrumentami finansowym (i szerzej: w związku z dyrektywą MIFID ustawę tę wprowadzającą), winien posiadać każdy podmiot wykonujących na terytorium RP działalność określoną w art. 69 ust. 2 w/w ustawy. Stanowiskiem KNF z dnia 07 czerwca 2011 oraz zwłaszcza stanowiskiem z dnia 12 lipca 2011 roku KNF jasno kwalifikuje działalność MTKiosk/CSANI jako nie obejmującą swoim zakresem działalności przewidzianej w art. 69 ustęp 2 w/w ustawy. Podobne stanowisko wyraził Departament Usług Finansowych i Licencjonowania przy Ministerstwie Finansów, stanowiskiem wyrażonym również dnia 12 lipca 2011 roku. Wszystkie wskazane interpretacje, wraz z wnioskami inicjującymi, znajdują się w publikacji „Prawidłowe stosowanie art. 7a Prawa bankowego w praktyce.”. Takie stanowisko organów kontroli rynku kapitałowego wynika z faktu, że obok pośrednictwa pieniężnego realizowanego przez przedsiębiorstwo MTKiosk, to użytkownicy we własnym zakresie decydują się na uruchamianie przeglądarek firefox i uruchamiają platformy inwestycyjne w ramach strony www.csani.com, tak samo jak mogliby to czynić na swoich domowych komputerach PC. Tak długo jak nasza aplikacja kioskowa nie ingeruje w przyjmowanie i przekazywanie dalej zleceń w ramach zawartości strony www.csani.com, tak długo MTKiosk/csani.com nie prowadzą działalności maklerskiej w myśl ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Abstrahując od powyższych stanowisk KNF i Ministerstwa Finansów, należy mieć na uwadze, że reklamowanie instrumentów finansowych wg Interpretacji Komisji Europejskiej (co wynika wprost z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) jest tożsame z ich oferowaniem. Z uwagi na to niedopuszczalnym jest, żeby lokale z nami współpracujące oznaczone były jako „csani street forex”, „forex”, „giełda”. Podobnie w przypadku oklejania urządzeń. Dozwolone jest oznaczanie urządzeń jako „CSANI money transfers”, gdyż ta usługa w ramach domeny csani.com nie jest związana z oferowaniem instrumentów finansowych i decydujemy się oznaczać nasze urządzenia właśnie w taki sposób. Oferta instrumentów finansowych csani.com tak długo nie wkracza w obszar regulowany ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, jak długo nie jest reklamowana na terytorium RP. Dostawca instrumentów finansowych csani.com kieruje swoja ofertę do obywateli wszystkich państw świata, tak samo jak robią to na przykład domy maklerskie zarejestrowane w USA, a nie posiadające licencji maklerskiej w EU. Żadne prawo ani krajowe ani UE nie zabrania obywatelom EU (w tym Polski) inwestowania za pośrednictwem platform bez licencji na terytorium UE, transferowania do nich środków, wypłaty środków, czy korzystania z platform www do składania zleceń. Nikt też (z uwagi na kształt regulacji na linii: dostawca instrumentów finansowych – klient oraz z uwagi na wyżej wskazane interpretacje KNF i Ministra Finansów) nie ma prawa domagać się licencji maklerskiej od dostawcy usług csani.com

Czy csani.com posiada licencję firmy inwestycyjnej i jeżeli tak to gdzie?

Obecnie csani.com wykorzystuje licencję firmy inwestycyjnej – market makera pochodnych instrumentów finansowych w Vanuatu, nr. licencji: 14763.
Wcześniej csani.com korzystało z legitymacji do oferowania takich instrumentów w Państwie Izrael. Aktem regulującym rynek obrotu instrumentami finansowymi w Izraelu jest „The Securities Law 1968” Prawodawstwo Państwa Izrael reguluje wyłącznie obrót akcjami, obligacjami oraz doradztwo w tym zakresie. W szczególności w Państwie Izrael regulacjom nie podlegają instrumenty pochodne. Nie jest wymagane dla dostawców tych instrumentów posiadanie licencji firmy inwestycyjnej. Dodatkowo żaden z dostawców opcji binarnych, czy kontraktów CFD, zarejestrowany w Państwie Izrael, nie posiada licencji maklerskiej i posiadać jej nie musi. Konsekwencją takich uregulowań jest też fakt, że dostawcy instrumentów pochodnych nie są związani uregulowaniami tzw. „AML”, którymi to restrykcjami objęte są w Izraelu podmioty prawa bankowego oraz podmioty regulowane na gruncie „The Securities Law, 1968”.

W związku z nadchodzącą zmianą prawodawstwa w tym zakresie w Państwie Izrael (nadchodzące „Israel's Binary Options Law”), działalność csani.com jakiś czas temu została relokowana do Vanuatu. W związku z nadchodzącymi w połowie 2018 roku zmianami w Vanuatu w zakresie restrykcji przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, zarząd nad domeną csani.com w tym okresie zostanie przekazany jeszcze kolejnemu podmiotowi. Mamy nadzieję na stałe.

Dlaczego dostawca instrumentów pochodnych csani.com pozwala nie przypisywać do prowadzonych rachunków danych ich posiadaczy? Dlaczego przedsiębiorstwo MTKiosk działając jako zarejestrowany pośrednik pieniężny, nie przypisuje realizowanym przepływom pieniężnym danych osób zlecających?

W Vanuatu nie ma na tę chwilę wdrożonych przepisow o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i wymogu zwanego powszechnie „KYC” wobec jakiegokolwiek podmiotu. Wcześniej: w związku z nie podleganiem w Izraelu dostawców instrumentów finansowych pochodnych pod restrykcje ustawy „The Securities LAW 1968”, nie są one zobowiązane do podporządkowania się restrykcjom lokalnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To jest podstawa możliwości nie przypisywania do prowadzonych przez siebie rachunków danych ich posiadaczy i w ogolę – umożliwienie korzystania z rachunków LISTNUM inwestycyjnych jednocześnie więcej jak jednej osobie. O ile obywatelowi RP ciężko to sobie wyobrazić, o tyle na przykład w UK dość powszechnym jest współdzielenie rachunków bankowych przez kilka osób (nawet niespokrewnionych ze sobą). Rachunki prowadzone przez dostawcę instrumentów pochodnych csani.com różnią się od takowych dodatkowo możnością nieidentyfikowania właścicieli rachunków, w związku z niepodleganiem dostawcy tych rachunków pod reżim przepisów „Anti Money Laudering”. W Polsce takie oderwanie od reżimu AML łatwo sobie wyobrazić na przykładzie giełd bitcoinowych lub dostawców bankomatów bitcoinowych. Na mocy stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31408 instytucje te nie są „obowiązanymi” w rozumieniu lokalnych przepisów AML i w związku z tym nikt nie ma prawa domagać się od nich zachowań przewidzianych w ramach wdrożonych w jurysdykcji standardów i restrykcji AML.

Jeżeli chodzi o pośrednictwo pieniężne świadczone przez przedsiębiorstwo MTKiosk, to obowiązki związane z wdrożoną procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wynikają z ustanowionych w związku z tym przepisów w Polsce. Wielokrotnie przedstawialiśmy zarówno organom administracji państwowej, jak i organom kontrolnym w zakresie przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, założenia stosowanej przez nas procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Procedura ta w szczególności ogranicza wpłaty powiązane, dokonywane bez weryfikacji klienta do równowartości 1000 EUR oraz wypłaty realizowane bez takiej weryfikacji do równowartości 15000 EUR. W zakresie przewidzianej przez nas i wdrożonej w ramach naszego projektu procedury, wypowiedział się Departament Unii Europejskiej przy Ministerstwie Finansów, w związku z interpretacją przepisów wspólnotowych tego dotyczących oraz przede wszystkim Departament Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów (w tym w imieniu Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, gdzie kierowaliśmy zapytanie - wszystkie odpowiedzi wraz z zapytaniami znajdują się w przywoływanej już publikacji „Prawidłowe stosowanie art. 7a Prawa bankowego w praktyce.”). Organy kontroli, w zakresie wdrożonej przez nas procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, na nasz wniosek o zaopiniowanie wdrożonych procedur, nie wskazały na żadne uchybienia.

Czy „forex” działa w weekend? Dlaczego w sobotę i niedzielę csani.com niezmiennie oferuje opcje a publikowany instrument USD-Index jest wciąż zmienny?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że na przykład największy na świecie dostawca instrumentów typu forex: Oanda Corporation, kwotuje wszystkie pary walutowe również w weekend, również w weekend pozwalając na zawieranie transakcji.
Wysoka zmienność instrumentu USD-index publikowanego przez csani.com wynika z obecności kwotowania USD/BTC (dolara amerykańskiego do waluty wirtualnej Bitcoin) w koszyku walutowym USD-index. Kwotowanie USD/BTC csani.com wyznacza na podstawie zleceń sześciu największych na świeci giełd bitcoinowych, z których wszystkie posiadają znaczne obroty w weekend. Zmienność, którą można zaobserwować na instrumencie USD-index w weekend, pochodzi właśnie od zmienności tych giełd.
Opcje binarne oparte na tak skonstruowanym instrumencie bazowym w dalszym ciągu są „opcjami” w myśl ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i w związku z tym należy do nich stosować art. 7A ustawy Prawo bankowe. Taką wykładnię wskazał sam Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w naszej sprawie nr 25661.

Dodatkowo, za zgodnością stanu prawnego przedstawionego w interpelacji, ze stanem faktycznym zachodzącym w obrębie platformy csani.com, przemawiają badania opinii jednostki badającej, upoważnionej przez Ministra Finansów do rozstrzygania o hazardowym albo niehazardowym charakterze przedsięwzięcia oraz opinia biegłego ds. informatyki przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. (obie opinie znajdują się we wskazywanej już publikacji "Prawidłowe stosowanie art. 7a Prawa bankowego w praktyce."). Zarówno biegły sadowy jak i jednostka badająca z upoważnienia ministra finansów weryfikowali, czy notowania USD-index rzeczywiście tworzone są na podstawie danych deklarowanych przez dostawcę csani.com i czy na pewno nie są przedmiotem manipulacji. Dodatkowo każdy – poświęcając kilka godzin – może sam zweryfikować prawdziwość dostarczanych danych. Zachęcamy więc Państwa do samodzielnego wykonania takiego testu sprawdzającego, podobnie jak podjęli się tego biegły przy Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz jednostka badająca działająca z upoważnienia Ministra Finansów. Zapewniamy przy tym, że uzyskane wyniki będą tożsame z tymi, które pozwoliły jednostce badającej upoważnionej przez Ministra Finansów do rozstrzygnięcia o niehazardowym charakterze platformy csani.com

Czy działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa pieniężnego takiego jak świadczone przez MTKiosk jest działalnością regulowaną?

Aktem regulującym usługi pośrednictwa pieniężnego w Polsce jest ustawa z dnia 19 VIII 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), będąca implementacją dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 XI 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (w skrócie: dyrektywy PSD). Pośrednictwo realizowane w ramach umowy z csani.com, celem nabywania przez klientów csani.com ściśle określonych towarów i usług, podlega wyłączeniu z działania przepisów w/w ustawy na mocy art. 6 pkt 11 lit. b i c tejże ustawy.

Pośrednictwo realizowane w ramach usługi transferów na dowolne konto bankowe IBAN objęte jest regulacjami w/w aktu i w związku z tym MTKiosk Sp. z o.o. uzyskała wpis do ewidencji biur usług płatniczych prowadzonej przez KNF pod numerem BP1729/2015 (podobnie jak wcześniej Forum Kancelaria Prawa Finansowego – BP1172/2013).

Opinia jednostki badającej upoważnionej przez Ministra Finansów do rozstrzygania o niehazardowym charakterze przedsięwzięcia a decyzja Ministra Finansów rozstrzygająca o niehazardowym charakterze przedsięwzięcia.

Projekt MTKiosk nie posiada decyzji Ministra Finansów rozstrzygającej o niehazardowym charakterze realizowanego przedsięwzięcia. Posiadamy opinię jednostki badającej upoważnionej przez Ministra Finansów do przeprowadzania badań w tym zakresie. Wobec często pojawiającej się interpretacji urzędników, że dokumenty te nie są tożsame i że wyższą wagę ma „decyzja” wyjaśniamy:

Przede wszystkim zgodnie z orzeczeniem NSA (ściągnij) z dnia 17.02.2016 r. sygn.. II GSK 1595/14 jednostka badająca GLI Austria upoważniona przez Ministra Finansów do rozstrzygania o hazardowym lub niehazardowym charakterze przedsięwzięć JEST jedyną z tych powoływanych przez Ministerstwo jako jednostki, która zdolna jest do wydawania wiążących opinii w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. Wynika to z akredytacji tej jednostki potwierdzonej przez Związkowe Ministerstwo do Spraw Gospodarki, Rodziny i Młodzieży w Austrii (ściągnij) w rozumieniu przepisu art. 23f ust. 1 pkt 1 ustawy o grach hazardowych i wobec nieakredytowania żadnej innej jednostki wylistowanej jako upoważnionej przez Ministra Finansów gdziekolwiek w UE. W szczególności tyczy się to wszystkich laboratoriów Izb Celnych.

Urządzenia MTKiosk, jak i platforma csani.com NIE MA MOŻLIWOŚCI OTRZYMAĆ JAKIEJKOLWIEK DECYZJI ROZSTRZYGAJĄCEJ MINISTRA FINANSÓW z uwagi na działanie at. 7a ustawy Prawo bankowe, która wyłącza wobec instrumentów oferowanych przez csani.com jakikolwiek tryb przewidziany w ustawie. Nie jest to interpretacja wymyślona przez nas, ale przez Ministra Finansów do wglądu TUTAJ.

Takich interpretacji Ministra Finansów co do platformy Csani w sprawie różnych wizualizacji, różnego rodzaju instrumentów i zastosowania art. 7a ustawy prawo bankowe posiadamy w sumie kilkadziesiąt. Niemożliwe jest zastosowanie trybu administracyjnego przewidzianego wyłączonymi art. 7a ustawy Prawo bankowe przepisami. Wobec takiej interpretacji Ministra Finansów domaganie się od nas decyzji rozstrzygającej w trybie ustawy o grach hazardowych jest co najmniej śmieszne.

W powyżej powołanym postanowieniu urzędnicy Ministerstwa ostrzegają nas jedynie przed możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności za promowanie symboli nawiązujących do gier hazardowych. Posiadamy już prawomocne orzeczenie sądu uniewinniające w związku z takimi zarzutami TUTAJ, również wzmiankujące na marginesie o niehazardowym charakterze platformy csani.com.

Na wybór takiej jednostki badającej, która wylistowana jest w ramach tych przepisów do odpowiednich rozstrzygnięć zdecydowaliśmy się celem nadania powagi badaniom zgodności stanu prawnego przedstawionego m. in. w w/w wniosku o wydanie decyzji ze stanem faktycznym realizowanym przez nas. Wobec takiego udokumentowania zgodności oferty csani.com ze stanem przedstawionym we wnioskach do Ministra oraz odpowiedziami Ministra nie ma możliwości stosowania ustawy o grach hazardowych wobec urządzeń typu MTKiosk.

Czy wobec MTKiosk sp. z o.o. można stosować przepisy ustawy „Prawo bankowe”.

Zarzucanym jest, że przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe stosować można wyłącznie wobec podmiotów prowadzących „działalność bankową” jako banki w myśl art. 2 tejże ustawy. Jest to pogląd mylny choćby z uwagi na art. 3 tejże ustawy i restrykcje dot. używania w nazwie przedsiębiorstwa słowa „bank”. Nazwy takiej nie mogą używać choćby nielicencjonowane firmy pożyczkowe, nie prowadzące działalności bankowej. Podobnie art. 7a tejże ustawy nie wiąże swoją normą jedynie podmiotów prowadzących działalność bankową, ale m. in. domy maklerskie, dostawcę instrumentów finansowych csani.com, czy pośrednika pieniężnego MTKiosk Sp. z o.o.

Ani MTKiosk sp. z o.o., ani przedsiębiorstwo zarejestrowane w Vanuatu prowadzące działalność pod domeną csani.com nie są „instytucją finansową” i w związku z tym nie należy wobec nich stosować art. 7a ustawy Prawo Bankowe:

Art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo bankowe stanowi, że „instytucją finansową” jest w myśl ustawy „instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia UE nr 575/2013”. Definicja zawarta w tym rozporządzeniu w szczególności brzmi: „instytucja finansowa” oznacza przedsiębiorstwo inne niż instytucja, którego podstawową działalnością jest nabywanie pakietów akcji lub wykonywanie co najmniej jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2–12 i pkt 15 załącznika I do dyrektywy 2013/36/UE.


Csani.com

Csani.com wykonuje działalność przewidzianą w punkcie 7c załącznika I dyrektywy 2013/36/UE. Pozostaje wykazać, że dostawca platformy csani.com nie jest przedsiębiorstwem rozumianym przez rozporządzenie nr 575/2013 jako „instytucja”. A więc „instytucja” w rozumieniu tej dyrektywy „oznacza instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną”. Csani.com na pewno nie jest „instytucja kredytowa” gdyż nie udziela kredytów. Nie jest również „firmą inwestycyjną” w rozumieniu tej dyrektywy, bowiem nie podlega wymogom nałożonym przez dyrektywę „2004/39/WE” (bowiem nie prowadzi na terytorium EU działalności jako takiej w ogóle, a w szczególności działalności maklerskiej) to po pierwsze. Po drugie ma miejsce wyłączenie zawarte w lit. c pkt 1 art. 4 rozporządzenia nr 575/2013. Csani.com nie posiada zezwolenia wymienionego w owym wyłączeniu, prowadzi działalność w nim wskazaną oraz nie posiada zezwoleń wskazanych na końcu wyłączenia. Należy więc uznać, że przedsiębiorstwo działające pod domeną „csani.com” nie jest „instytucją” w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, co jest dość jasnym z uwagi na celowość normy jaką jest rozporządzenie nr 575/2013. Należy więc csani.com uznać za „instytucję finansową” w myśl art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 575/2013.


MTKiosk

MTKiosk wykonuje działalność przewidzianą w punkcie 4 Załącznika 1 dyrektywy 2013/36/UE. Wystarczy więc sprawdzić, czy nie jest na pewno „instytucją” w myśl rozporządzenia nr 575/2013. MTKiosk nie jest „instytucją kredytową” z tych samych względów, z jakich nie jest nią csani.com. MTKiosk również nie jest „firmą inwestycyjną” gdyż nie wypełnia definicji z art. 1 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy 2004/39/WE. Zgodnie więc z celowością rozporządzenia nr 575/2013 nie można przedsiębiorstwa MTKiosk uznać za „instytucję” w rozumieniu tego rozporządzenia, a zatem należy je uznać za „instytucję finansową” w myśl art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 575/2013.

Co z orzeczeniem NSA z dnia 8 II 2017 r. (sygn.: II GSK 5293/16):

Wskazane orzeczenie utrzymuje w mocy decyzje Ministra Finansów w przedmiocie urządzenia zatrzymanego dnia 18 IV 2012 r. w Jaśle, jako automatu do gier hazardowych. Przede wszystkim jest to więc rozstrzygnięcie cząstkowe, które wiąże tylko w tej konkretnej sprawie. Podstawową konsekwencją takiego stanu jest to, że organy nie mogą przywoływać w innych sprawach tego orzeczenia, pomijając jednocześnie opinię jednostki badającej GLI Austria GmbH (której najczęściej zarzucanym jest, że dotyczy całego systemu informatycznego, a nie konkretnego urządzenia). Organy nie powołują się więc na omawiane orzeczenie NSA, bo uniemożliwiałoby to lekceważenie ustaleń wynikających właśnie z opinii GLI Austria GmbH. Utrzymana tym orzeczeniem w mocy decyzja Ministra Finansów wydana została wcześniej, tj. zanim sporządzono opinię dot. CSANI przez GLI Austria GmbH i oparto ją na niezweryfikowanych wówczas, a przyjętych jako podstawa rozstrzygnięcia (z dzisiejszej perspektywy wręcz śmiesznych) twierdzeniach, jakoby notowania csani.com „nie istniały” lub „usługa nie miała dostępu do danych rynkowych odzwierciedlających kształtowanie się kursu walutowego w czasie rzeczywistym”. Takie twierdzenia nie mogą być brane poważnie po tym, jak GLI Austria GmbH przeprowadziło w tym zakresie szczegółowe badania.


Najważniejsze jednak, że w swym orzeczeniu NSA nie stwierdziło, aby tak prowadzona działalność była nielegalna, lecz że Strona nie wykazała, aby tę działalność – czyli pośrednictwo pieniężne do brokera pochodnych instrumentów finansowych – faktycznie wykonywała. Samą działalność oceniono zaś pozytywnie i wynika to wręcz wprost z tego rozstrzygnięcia. Warto w tym kontekście podkreślić, że NSA powieliło błąd formalny WSA w Warszawie, gdzie w sposób bezprawny zarzucono, jakoby strona postępowania nie wykazała, że działała jako pośrednik pieniężny, podczas gdy nawet Minister Finansów nie kwestionował takiego charakteru działalności strony, całe postępowanie – w sensie merytorycznym – skupiając na zgoła innych wątpliwościach. Znamienne też, że to na organie, a nie na stronie, spoczywa ciężar dowodu. Skoro więc Minister Finansów danego stanu nie kwestionował, przyjmując za niewymagające dowodu oświadczenia strony w tym zakresie, a wiedza na ten temat była ogólnodostępna (chociażby do zweryfikowania na podstawie rejestru biur usług płatniczych prowadzonego przez KNF), to Sąd w ogóle nie powinien czynić tego rodzaju zarzutu. Stało się jednak odmiennie, chociaż wypełnia to wszelkie znamiona poważnego błędu formalnego, który miał kluczowy wpływ na wynik sprawy.


Ze względu na powyższe próba przywoływania tego orzeczenia jako mającego rzekomo potwierdzać hazardowy charakter platformy CSANI byłaby czymś niepoważnym. Wystarczy bowiem – podążając tokiem rozumowania sędziów NSA – wykazać, że poprzez zakredytowanie urządzenia przy aktywnej platformie CSANI, następuje zlecenie wykonania przekazu pieniężnego na rzecz CSANI, aby cały zarzut upadł, a działalność okazała się w pełni legalna (i to zgodnie z omawianym tu wyrokiem NSA). Ze względu zaś na to, że MTKiosk do każdej sprawy tego rodzaju dowód jest w stanie z łatwością przedłożyć, sprawę traktujemy jako zupełnie pomijalną.


Samą decyzję Ministra Finansów oparto zaś na trzech zasadniczych argumentach merytorycznych, które marginalnie dla porządku należy tu omówić, jednak ze względu na zajęte przez NSA stanowisko uznać za niemające większego znaczenia:

  • czas trwania opcji jest zbyt krótki, aby móc instrument ten nazwać opcją („biorąc pod uwagę cechy urządzenia z uwagi na kilkusekundowy czas pojedynczej gry (…) można stwierdzić że urządzenie jest generatorem losowym”, czy „analiza wszelkich czynników które składają się na wynik gry nie jest możliwa w przypadku opcji, których życie trwa jedną sekundę”);
  • przypisanie wizualizacjom stosowanym przez csani.com charakteru zwodzącego klientów co do funkcjonowania platformy jako hazardowej, co znajduje swój wyraz w interpretowaniu zeznań klientów urządzenia;
  • opcje dostępne są także w weekend („rzekome inwestowanie odbywa się także w dni gdy rynki finansowe nie pracują”).

We wszystkich powyższych kwestiach Minister Finansów wypowiedział się już w sposób kompleksowy po myśli naszego przedsiębiorstwa, w trybie odpowiedzi na interpelacje poselskie (nr 26230 z dnia 5 V 2014 r., odpowiedź z dnia 27 V 2014 r. oraz nr 25661 z dnia 1 IV 2014 r., odpowiedź z dnia 13 V 2014 r.). Złośliwie można by więc powiedzieć, że wydając takie rozstrzygnięcie jak w swej decyzji, Minister Finansów „zapomniał” co naprawdę na ten temat myśli. Proszę mieć na uwadze, ze jeszcze dosadniej na powyżej przedstawione zagadnienia prawne wypowiedziała się w ostatnim czasie Komisja Europejska, w osobie m.in. Jonathana Hilla (komisarza UE ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych). Odpowiednie stanowiska Komisji Europejskiej w poniższych linkach:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-003498+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-009560+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl

Komisja Europejska nie wypowiedziała się tylko na temat możliwości kwotowania w weekend, jednak ze względu na to, iż wiele instytucji finansowych w UE oferuje instrumenty finansowe oparte o notowania bitcoina (który jest zmienny w weekend), zadawanie pytania tego rodzaju nie miałoby większego sensu – odpowiedź jest bowiem oczywista. Przesądza to o tym, że nawet jeśli Ministerstwo Finansów, czy nawet NSA zamierzałoby podtrzymywać taką interpretację definicji instrumentu finansowego zawartą w dyrektywie MIFID, to prędzej czy później zostanie ona zweryfikowana przez europejskie organy kontroli – z wszelkimi tego konsekwencjami.


Abstrahując od powyższego ubolewamy jednak nad faktem pojawienia się takiego orzeczenia. Niestety nie mieliśmy wpływu na to, że nasz kontrahent okleił urządzenie naklejką “gra dozwolona od lat 18-tu”, czy na to, że akurat klient przesłuchany w sprawie całkowicie lekceważył zawartość strony www.csani.com oraz wyświetlany permanentnie wykres. Choć okoliczności te pomijalne dla dokonania prawidłowej oceny prawnej, to jednak zaważyły na przyjęciu określonej interpretacji przez organy rozpoznające sprawę. W związku z tym, począwszy od chwili pojawienia się wzmiankowanego wyżej orzeczenia NSA, każdorazowe wejście w wizualizację prezentowaną przez CSANI poprzedzone jest koniecznością zaaprobowania umowy nabycia instrumentów finansowych jak poniżej:


CSANI


Chociaż nadal uważamy, że nasi klienci o charakterze urządzenia byli informowani w sposób dostateczny (pomijamy w tym miejscu to, czy taki a nie inny charakter zeznań naszych klientów rzeczywiście wynikał z ich swobodnej wypowiedzi, czy też został wymuszony – do czego w przeszłości zresztą już dochodziło), to z uwagi na pojawiające się tak absurdalne insynuacje CSANI zdecydowało się dla klientów polskojęzycznych na zaprezentowaną powyżej, bardziej oficjalną formę zawarcia umowy z każdym klientem csani.com, co tym bardziej powinno rozwiać w przyszłości wszelkie wątpliwości.W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres suport@mtkiosk.com. Deklarujemy przy tym, że odpowiemy na wszystkie pytania – choćby pochodzące od osób najbardziej sceptycznych. Pytanie, które zostanie zadane przynajmniej dwa razy, umieścimy przy tym w niniejszym FAQ.

Copyright 2010 MTKiosk Sp z o.o. ul. Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, support@mtkiosk.com PL 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000